Lam Chun Sing Sifu – Gung Gee Fook Fu Kuen

Jan 12, 2018Kung Fu Blog0 comments

12 January, 2018

Below video is Lam Chun Sing Sifu, performing the second part of Gung Gee Fook Fu Kuen in Zhengzhou, China, 2004.

Pin It on Pinterest